Algemene voorwaarden en Privacy verklaring

1. Reikwijdte, rechtsgrond en aanvullende regelgeving

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle begeleidings- en behandelactiviteiten aan de cliënt. Deze voorwaarden zijn geldend volgende de terzake wettelijke bepalingen, neergelegd in het Burgerlijk Wetboek en Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst. De therapeut is geregistreerd lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten (NBVH) en is bij behandelactiviteiten als zodanig gehouden aan de geldende beroepscode, gedragsregels, geheimhoudingsplicht, klachtenregeling, tuchtrecht, verplichting tot beroepsaansprakelijkheidsverzekering en overige bepalingen van de NBVH. Indien de therapeut geregistreerd lid is van een andere beroepsvereniging of koepelorganisatie zijn de aanvullende regelgeving van de betreffende beroepsvereniging of koepelorganisatie eveneens van toepassing.

2. Cliëntdefinitie

a) Als cliënt wordt beschouwd degene die de hulp of begeleiding ontvangt. De hulpverlening of begeleiding is de keuze van de cliënt. De cliënt is voor, tijdens en na het traject volledig verantwoordelijk voor zijn psychosociaal en geestelijk handelen en vrijwaart de behandelend therapeut en de Praktijk voor hypnotherapie Lavida van iedere aansprakelijkheid, al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische of anderszins relevante informatie.

b) Bij hulpverlening aan minderjarigen moeten de wettelijk vertegenwoordigers (ouders) toestemming geven voor de hulpverlening. Indien er sprake is van gedeeld gezag en een gezinssituatie waarbij de ouders gescheiden leven, dan dienen beide ouders schriftelijk toestemming te verlenen voor de hulpverlening. Beide ouders worden (al dan niet gezamenlijk) geïnformeerd over de voortgang van de hulpverlening. Hierbij wordt de privacy van de minderjarige gerespecteerd door de therapeut (zie art.9).

3. Kennismaking en intake bij individuele behandeling

a) De eerste afspraak wordt telefonisch of per e-mail gemaakt.

b) Het eerste half uur van de eerste afspraak wordt beschouwd als een kennismakingsgesprek. Indien de cliënt binnen of na dit half uur besluit niet in behandeling te gaan bij de Praktijk voor hypnotherapie Lavida worden geen kosten in rekening gebracht.

c) Aansluitend op het kennismakingsgesprek volgt de intake. Hiervoor geldt het normale sessietarief, zoals vermeld op de web site.

d) Gedurende de intake worden de NAW-gegevens, de verzekeringsgegevens, de hulpvragen, afspraken met betrekking tot verdere hulpverlening en diverse overige medische en persoonlijke gegevens over de cliënt op schrift gesteld, welke de basis zullen vormen voor zijn dossier. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld (zie art. 9).

 4. Gegevensverstrekking door cliënt

a) Hulpverlening en overige dienstverlening vinden plaats op basis van eerlijkheid, openheid en volledigheid in gegevensverstrekking door de cliënt (zie ook art.2).

b) Afspraken zoals weergegeven op intakeformulier, behandelingsovereenkomst of formulier voor tussentijdse evaluatie zijn bindend voor beide partijen.

5. Levering en annulering

a)  Bij verhindering bij losse sessies dient de cliënt dit tijdens kantooruren te melden en wel ten minste één volle week voor de gemaakte afspraak.

b) Verschijnt de cliënt niet op een afspraak of annuleert hij de afspraak niet tenminste één werkdag voor aanvang van de afspraak, dan is de cliënt honorarium, kosten en/of andere vergoedingen verschuldigd, als had de afspraak plaatsgevonden.

c) Indien de therapeut de afspraak afzegt vervalt de verplichting tot betaling van het honorarium.

6. Stopzetten van dienstverlening

a) De cliënt is gerechtigd, met in achtneming van artikel 5 en artikel 7, op ieder willekeurig moment zonder opgaaf van redenen af te zien van verdere behandeling of begeleiding.

b) De therapeut is gerechtigd de behandeling op ieder willekeurig moment, met in achtneming van artikel 5, met opgaaf van redenen te stoppen dan wel op te schorten.

c) Indien de cliënt dit wenst zal de therapeut hem in geval van stopzetting van therapeutische behandeling  doorverwijzen naar een collega-hypnotherapeut.

d) Indien de therapeut haar behandeling voor de betreffende cliënt niet geëigend en/of toereikend acht, zal zij hem doorverwijzen naar een collega-hypnotherapeut of andere hulpverlener.

7. Betalingsvoorwaarden

a) De tarieven voor individuele sessies zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging NBVH. Deze tarieven zijn openbaar.

b) Alle tarieven kunnen door de Praktijk voor hypnotherapie Lavida worden gewijzigd. Gedurende een behandeling kunnen de tarieven uitsluitend worden bijgesteld per kalenderjaar.

c) De voorwaarden met betrekking tot betaling staan los van declaraties en van vergoedingen van ziektekostenverzekeraars. De cliënt is verantwoordelijk voor de betaling.

d) Het honorarium en eventuele overige overeengekomen vergoedingen worden binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur voldaan door middel van een bankoverschrijving, per pin in de praktijk of contant ten bate van de bankrekening van de Praktijk voor hypnotherapie Lavida.

e) Indien niet is voldaan aan bovenstaande bepalingen van dit artikel is de Praktijk voor hypnotherapie Lavida dan wel de therapeut gerechtigd een invorderingsprocedure op te starten al dan niet in samenwerking met de beroepsvereniging NBVH. De eventuele kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van de cliënt.

8. Schade

Schade veroorzaakt door de cliënt voor, tijdens of na de dienstverlening aan interieur, meubilair, kleding of andere bezittingen van de therapeut dan wel de Praktijk voor hypnotherapie Lavida kan op de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald.

9. Privacy en dossiervorming

a) De gegevens betreffende de hulpverlening aan cliënten worden bewaard in dossiers, zoals verplicht is gesteld in de WGBO. Voor deze dossiers gelden wettelijke regelingen betreffende de registratie van persoonsgegevens, zoals de plicht alle gegevens 20 jaar te bewaren, en regelingen zoals geformuleerd door de beroepsvereniging NBVH. Deze dossiers bevatten persoonlijke en medische gegevens, zoals contactgegevens, aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor behandeling van belang zijn en die – na toestemming van de cliënt – zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

b) De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in het dossier. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hypnotherapie-lavida.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk voor Hypnotherapie La Vida wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

c) De Praktijk voor hypnotherapie Lavida verplicht zich tot het respecteren van de privacy en zal geen informatie over de cliënt verstrekken aan derden zonder diens schriftelijke toestemming.

d) De privacy van een minderjarige cliënt jegens zijn wettelijk vertegenwoordigers (ouders) wordt door de therapeut gerespecteerd. Er wordt geen informatie verstrekt over de inhoud van de consulten als de minderjarige dit niet wil. Voordat de wettelijk vertegenwoordigers (ouders) worden geïnformeerd, bespreekt de therapeut met de minderjarige cliënt hoe en wat er over de voortgang van de hulpverlening aan de ouders zal worden weergegeven. Bij minderjarigen blijft de bewaarplicht van de gegevens van kracht tot 20 jaar na het bereiken van meerderjarigheid.

e) Indien de dienstverlening gericht is op meerdere leden van een gezin, dan wordt er geen informatie verstrekt over de overige gezinsleden als zij daar niet bij aanwezig zijn of daarvoor toestemming hebben verleend. De  Praktijk voor hypnotherapie Lavida beoogt dan de privacy, rechten en hulpvragen van alle betreffende gezinsleden in het vizier te houden.

f) De behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alleen de behandelend therapeut heeft toegang tot de gegevens in het dossier, uitgezonderd:

Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en advisering

Waarneming tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut

Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor administratie en het toezenden van informatie. Indien hierbij derden betrokken zijn (zoals een boekhouder) is met hen een verwerkingsovereenkomst afgesloten conform de Wet AVG.

In alle andere gevallen worden gegevens uit het dossier die terug te voeren zijn op de persoon van de cliënt uitsluitend gedeeld na expliciete toestemming van de cliënt (zoals bij doorverwijzing naar een andere hulpverlener, overleg met huidige of eerdere hulpverleners, het informeren van familieleden,  in het kader van voorlichting, kennisoverdracht, onderzoek of anderszins)

g) De computerbestanden die behandelgegevens over cliënten bevatten (zoals correspondentie met een verwijzer of huisarts) zijn beveiligd met een wachtwoord.

h) Cliëntendossiers ( USB sticks) worden bewaard in een afgesloten (berg)ruimte

i)Bestanden die inhoudelijke gegevens over de behandeling van een cliënt bevatten worden uit sluitend verzonden op de wijze waarvoor cliënt schriftelijk of mondeling toestemming verleent.

j) Foto’s of filmbeelden van cliënten die gebruik maken van individuele behandelingen binnen de Praktijk voor hypnotherapie Lavida worden uitsluitend gemaakt na nadrukkelijke toestemming van de cliënt en deze worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden vertoond.

k) Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraars gevraagd worden om over te kunnen gaan tot declaratie, waaronder naam, geboortedatum en adres van de cliënt en datum, tarief en korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘hypnotherapeutisch consult’.

10. Waarneming

Indien de therapeut door omstandigheden langdurig niet in staat is cliënten te behandelen, worden de lopende cliëntencontacten waargenomen door een bevoegd collega hypnotherapeut van de collegiale intervisiegroep “Traumateam”.